รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149603140200นายวรวิทย์ พุทธาพิทักษ์กุล
20447611541262นายปกรณ์ ไทยวัฒนา
349603141315นายวิษณุ กล้าหาญ
449603140267นายสายันต์ สายอุดม
550603141347นายสมศักดิ์ ศรีสุข
650603141438นายอุเทน จันทร์วิเศษ
750603141016นายกมลเดช บุษบงค์
850603141032นายไกรสร ภูวงศ์
950603141057นายคมสันต์ นาคสังข์
1050603141107นายชูเชิด ศิวภัคไพศาล
1150603141156นายธนกฤต ขันสัมฤทธิ์
1250603141206นายพงศกร เจือจันทร์
1350603141222นายพูนศักดิ์ ประเจริญ
1450603141271นายวิรัตน์ แย้มพันธ์
1550603141362นายสิปปวิชญ์ เล้าอร่ามวัฒนา
1650603141412นายอัมพล จันทร์เดช
1750603141214นายพรเทพ นนทะโคตร
1850603141388นายสุวิทย์ แสงสว่าง
1950603141073นายจักรกฤษณ์ วงษ์โหง
2050603141420นายอายุวัฒน์ ฉัตรทอง
2150603141065นายคำแหง อดทน
2250603141339นายสมลักษณ์ บัวมี
2350603141404นายอนุชา สายทอง
2450603141040นายคณิตนันท์ จันทร์เพ็ญ
2550603140141นายนิรุตติ สุจริต
2650603141198จ่าสิบตรีประจักร รุ่งเรืองศรี
2750603141263นายราวี ขาวงาม
2850603141230นายไพรัช แก้วนิวงศ์
2950603141313นายศิลา ช่วยแท่น
3050603141446นายอุเทน ประยูรวงศ์
3150603141248นายภานุวัฒน์ สิงขรรักษ์
3250603141081นายจีระศักดิ์ เดชะ
3350603141289นายวิษณุ เอกพันธ์
3449603141133นายธานี ศิริรัตน์