รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150503140332นายอานนท์ ศรีนวล
250603141453นายเอกราช เรืองโสภณขจร
350503140027นายเจษฎา พุ่มเมือง
4516031410074นายอัคราทร อินต๊ะวิชัย
5516031410132นายสมโชค สรหงษ์
6516031410215นายศรีชัย ดาศรี
7516031410447นายวิถีเดช บุญเสงี่ยม
8516031410488นายยุทธพงษ์ คงกะพัน
9516031400208นายจักรพงษ์ หันตุลา
10516031410835นายนิรันดร์ คันธจันทร์
11516031410694นายปัญญา วงษา
12516031410272นายลักษเศม พลอยวัฒนาวงศ์
13516031410108นายจาตุรงค์ ผาผอง
14516031400083นายสิทธิกานต์ หนูสุข
15516031410652นายวิชาญ จันทร์คง
16516031410058นายสกล หาระโคตร
17516031410462นายศรีสุวรรณ์ ศรีสัตย์
18516031400042นายเดชา สาปัดสี
19516031410124นายอนันต์ วงษ์คำ
20516031410413นายฤทธิไกร ระติพงษ์
21516031400257นายอภิชาติ แก้วอาจ
22516031400216นายอาทิตย์ ไถ่สกุล
23516031410140นายวรวิทย์ กาญธนะบัตร
24516031410363นายวินัย ยาภักดี
25516031410207นายกันตพัตน์ ธนพงษ์วรานนท์
26516031410173นายธนารักษ์ มรกฎ
27516031410546นายชนินทร์ สกุลสุขศิริ
28516031410355นายเกรียงไกร ซึ่งบางยาง
29516031400232นายสุรพงษ์ หนองรั้ง
30516031410223นายอภินันต์ คำสอน
31516031400091นายธนพัฒน์ เมฆลอย
32516031410421นายสุเจตส์ ประสาททอง
33516031410686นายสำราญ มั่นชาติ