รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150503140142นายนิคม ด่านชนะ
250503140118นายธันญ์รวิน รุ่งรวีนันทศิริ
3516031400687นายอดิศร เหมือนมยุรฉัตร
4516031400430นายธนภณ ปิติวัฒนกร
5516031400448นายสุชาติ ทรัพย์คง
6516031400455นายวิศุทธิ์วงศ์ บุญเผือก
7516031400125นายปิยะวัฒน์ มากเมือง
8516031410199นายสมพร เชื้อศิริ
9516031400695นายเจษฎา บัวราช
10516031400737นายเสกสรร อบสินธุ์
11516031400489นายเกรียงศักดิ์ ดอกงิ้ว
12526031400215นายปัญญา กิวกุล
13526031410065นายปิยะ วายะวรรณ์
14516031410637นายธีรเดช เกษตรบันลือ
15516031400166นายวีระยุทธ หารทรงกิจพงษ์
16516031400521นายรัฎฐาธิป เพ็งมีศรี
17516031400174นายอรรถพล สุธิหาระ
18516031400422นายวีระปัญญา ศรนารายณ์
19516031400760นายตูแวสาบารูดิน โตะปิ
20516031400018นายณรงค์ศักดิ์ เหรียญทอง
21526031410685นายภาณุพงศ์ วันนุทรวง
22526031400223นางสาวณิชาภัทร์ จันทร์พลอย
23516031410090นายบวร นาคทอง
24516031400075นายมนัส กำราบภัย
25526031410743นายสุทธิพงษ์ หนูดี
26526031410222นายกิตติภพ ขาวสะอาด
27526031400231นายธีรวัฒน์ สินจันอัด
28526031410248นายสมยศ จินดาเสรี
29516031400604นายธนากร ขวัญนิมิตร
30516031410751นายณัฐกิตติ์ กระบิล
31516031410165นายนที กลิ่นขจร
32516031410397นายสายัญ สุธรรมมา
33515031400242นางสาวนันทิยา เชื้อชัยนาท
34516031400182นายธีระพจน์ บัวอ่อน
35516031400620นายคิรากร ดีประวี
36516031410587นายอิสระพงศ์ เอี่ยมพินิจ
37516031410280นายอดิศร พัดเย็น
38516031410702นายนพพล หาญใจไทย
39515031400200นายณัฐพล บุตรนายซัน
40516031410041นายบัญชา พึ่งธงไทย
41516031410231นายบัณฑิต เสียงแจ่ม
42516031400554นายกิติกร ทองคำ
43516031410819นายอัครวิทย์ อดุลย์พิจิตร
44515031400820นางสาววิภารัตน์ เทียมอัน
45516031400653นายสุทัศน์ เกตุภูษา
46516031400497นายสิทธิชัย บัวลอย
47516031410603นายมนตรี ชูบรรจง
48516031410629นายกฤษฎา มีฟัก
49516031410801นายวิยะพงษ์ สุขสองห้อง
50516031410454นายจตุรงค์ กองอ้น
51516031410249นายปรวิศ ดอนมงคล
52516031400026นายเมษา หวิงปัด
53516031410660นายธีรพงษ์ อารักษ์วิเชียรกุล
54515031400168นายจักรี ตรีกุล
55516031400133นายอารัก โซ่เงิน
56516031400547นายนัฐพงษ์ จันทร์เพ็ง
57516031410256นายทรงกลด บุญชู
58516031400034นายสถิตย์ หอมสนิท