รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515031400317นายชาญชัย เอกอ้น
2526031400116นายพศิน สบายวงษ์
3526031400298นายคมสัน เสนาะนิติ
4526031410131นายสรายุทธ แหวนพรหม
5526031410164นายทศพล คำภา
650503140068นายฐิติวัฒน์ นิจจันพันธ์ศรี
750503140100นายตรีภพ เทศเอม
850503140357นายอำพล อุทัยกัน
950503140076นางสาวณัฐชา คงศรีวรกุลชัย
10515031400499นางสาววรรณวิมล ปัญจธารากุล
11515031400564นายวรวิทย์ คำเสียง
12526031410602นายโส ปรักมาศ
13526031410107นายปิยะ แก้วเจียม
14526031410644นายพลศักดิ์ ชุ่มอารมณ์
1550503140159นายบดีศร แพทย์รัตน์
16526031400306นายจักรพงศ์ ภุมรินทร์
17526031400249นายวุฒิพงษ์ อุดม
18515031400911นายอนันต์ อาบู
19516031400117นายศาศวัต อ่ำบุญธรรม
20515031400465นายสุริยะ ศรีนวล
21526031410701นายคมสันต์ อาจศรี
22526031410719นายประดิพัทธ์ มาลากุล
23526031400017นายโชคชัย หาญพัฒนชัย
24526031410271นายสุเมธี วงคำช้าง
25526031410735นายพลวัฒน์ งามพริ้ง