รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515031400143นายปรัธนา วงค์เวียน
2515031400531นายสุรพงษ์ มณเฑียร
3515031400606นางสาวปัทมา เมฆฉาย
4515031400622นายธงชัย ไกรดงพลอง
5515031400754นายธีรพล ภูสี
6515031400960นายพงค์ภพ อยู่พะเนียด
7515031400978นายพรกฤษณ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี
8526031400074นายวีระวัฒน์ บินหะยีอับดุลรามัน
9526031400322นายบัญชา นันตะสุพรรณ
10526031410651นายกิตติพร ศรีสดใส
11526031410677นายณัฐวุฒิ มงคลชัยประทีป
12526031410156นายณัฐวุฒิ แสงคำ
13526031410099นายสัญชัย เกตุไทรงาม
14526031410255นายมรกต จินดาหลวง
15526031410560นายอำนวย เลือดทหาร
16526031400066นายพิทักษ์ กระดังงา
17526031400199นายณัฐพงศ์ พันพิพัฒน์
18515031400929นายบุญยา กามะ
19526031400348นายรุ่งทิวา สีลาไกร
20526031400082นายอภิชาติ จันมีอ้น
21526031400108นายพีรเดช มีพรบูชา
22526031400157นายวิรัตน์ ใบภักดี
23526031400165นายอภิเชษฐ์ นิลงาม
24526031400207นายขวัญ ทองชูนิตย์
25526031400314นายวัลลภ สุธามหาปกรณ์
26526031400363นายเฉลิมพล ภิรมย์เอี่ยม
27526031410537นายจิรายุ ชูอินทร์
28526031410818นายมงคล คชานนท์
29526031410529นายวัฒนา ทองคำ
30516031410389นายศักดิ์ชัย ศรีภักดี
31516031410405นายธนิต ระดาบุตร
32516031410850นายขวัญใจ สวนฮุม
33516031410827นายชาตรี วีรชาติวัฒนา
34526031400371นายสุทธิศักดิ์ ตั้งสายัณต์
35526031400421นายรณชัย แสงแก้ว
36526031410149นายอุดมรัฐ แสงเกตุ
37526031410198นายสิวนารถ สลามเต๊ะ
38526031410800นายวัชระ เกตุอินทร์
3950503140092นายณัฐพงษ์ โรจนประทีป
40515031400119นายเมธวิน กมุทชาติ
41515031400630นายกิตติพงษ์ เอี่ยมสุภาษิต
42515031400218นายสิทธิกร สายยศ
43525031400290นายหัสดิน คงเพชร
44526031400447นายประพันธ์ ประชาสุข
45515031400309นายวิศว พันธ์โพธิ์ทอง
46515031400945นายพิเชษฐ์ โพล้งศิริ
47526031410180นายสุทธิชัย แก้วเจริญทวีผล
48526031400355นายกฤษฎา พาเสน่ห์
4950503140373นายอนุชา ธรรมสวัสดิ์
50526031410636นายอภิรเดช ศรีแก้ว
51525031400183นายทศพล อดิศรโสภณ
52515031400598นายณัฐวัฏฒ์ สุ่มเมา
53515031400275นายปฐมพงษ์ สุขเข็ม
54515031400283นายยุทธนา ทองอ่อน
55515031400093นายณัฐพร ประภาวงษ์
56525031400027นายอิศรา สุดภวา