รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515031400028นายทิวา คล้ายผึ้ง
2515031400903นางสาวชลธิชา แสงจันทร์
3515031400713นายสุพัฒนะ เสนาสนะ
4525031400050นายธนากร ปริทัศนชัย
5515031400747นางสาวนุชจรินทร์ บินกำซัน
6525031400365นายวันเฉลิม ดีช่วย