รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555031400123นางสาวธนวัน นาคดี
2555031400347นายฉัตรณรงค์ ขุมเงิน
3555031400271นางสาวสุนารี ชัยมุงคุณ
4555031400321นายอานันท์ หมวดทิพย์
5565031400064นายคมกฤษ ใจเย็น
6565031400254นางสาวอินทุอร ยี่สุ่นทอง
7565031400361นายนุกูล ยอดเทียน
8565031400312นายณัฐพงษ์ รอดโฉม