รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575031400477นายอดิศักดิ์ โตเงิน
2575031400014นายนัสสรุตณ์ สังข์สุวรรณ
3575031400212นายอรรถสิทธิ์ แผลงสูงเนิน
4575031400337นางสาวเจริญศรี พิขุนทด
5575031400162นายศตวรรษ รัตนพันธ์
6575031400097นายธนะรัฐ พรหมประดิษฐ
7575031400360นางสาวนวลรัตน์ แรงกล้า
8565031400296นายโชคลิขิต โชติกะสุภา
9565031400452นางสาวศิวนันท์ ศรีวรรณะ
10565031400494นายสุขอนันต์ พุทธอุปถัมภ์
11565031400114นายนิรัตศัย แสงประเสริฐ
12575031400220นายอลงกรณ์ เนตรภักดี