รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149603121275นายภิราม ทองคำพานิช
250603121182นายไพรัช ไหมศรี
350603121224นายวรากรณ์ กุ๊นุ
450603121257นายศราวุธ เอนกธรรม
550603121422จ.ส.อ.อุทัย ถึงสุข
650603120341นายสมหมาย ม่วงกลม
750603120010นายกฤษฎา เทพรัตน์
850603120085นายชัชพล ขันเงิน
950603120119นายชัยยุทธ สุขช่วย
1050603120150นายฌานเฉลิม พรายสวาท
1150603120366นายสุเทพ อยู่ทน
1250603120432นายอรรถพล เมืองนอง
1350603121075นายณรงฤทธิ์ ภูมิรินทร์
1450603121117นายนพดล จาดฉา
1550603121141นายบุญธรรม สุ่มมาตร
1650603121018นายกิตติกุล พานิชย์
1750603121059นายชาตรี ภมร
1850603121091นายธวัชชัย ฟุ้งเฟื่อง
1950603121125นายนำสิทธิ์ กิตติสารธรรม
2050603121265นายศักดิ์รพี พราหมหีด
2150603121307นายสมยศ ว่องวรรณพงษ์
2250603121323นายสุทธิพร แซ่เอ็ง
2350603121349นายสุนทร นาทันใจ
2450603121364นายโสภณ พูลผล
2550603121430นายเอกพล ชนิดพันธ์
2650603121034นายโกศล กุผารัง
2750603121190นายภาคภูมิ ศิริพูล
2850603121331นายสุทธิศักดิ์ สุรธรรมจรรยา
2950603121380นายอนุรักษ์ ชวศรี
3050603120044นายคงพัฒน์ แก้วกมล
3150603120374นายสุพจน์ คงเทพ
3250603120481นายวุฒิชัย มารจรูญ
3350603120507นายกวินท์ เกตุมณี
3450603120523นายนพพล รุจิณรงค์
3550603121406นายอมรศักดิ์ เกษมสุขนิมิต
3650603121398นายอภิชาติ พวงไพรพฤกษ์
3750603121299นายสถาพร ระดาบุตร
3850603121166นายพลากร ลิไพบูลย์
3950603121042นายชลากร จองคำ
4050603121026นายโกมล ฤทธิชัยดำรงกุล
4150603120309นายมนตรี เดชะบุญชนะ
4250603120317นายมุนินทวา จันทร์หอม
4350603120234นายพิลัด เพชรทัด
4450603121133นายนิพนธ์ จงเจริญ
4550603120473นายปริญญา หอยสังข์
4650603121174นายพันศิริ ศิริวงษ์