รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525031200195นายสุวิจักขณ์ ชูติยานันท์
2525031200344นายสิทธิศักดิ์ สุทธิประภา
3525031200229นายวีรวัฒน์ บุญสวัสดิ์
4525031200336นายพงศธร เพ็งแจ่ม
5525031200062นายสมชาติ เพียรธุระกิจ
6535031200046นายศตวรรษ แตงอ่อน
7525031200294นายเทพนรินทร์ สาระการ
8535031200178นายกุลชาติ แห่งตระกูล
9535031200236นายณัฐพงศ์ หวังมี
10535031200384นายอภิเชษฐ์ เชื้อทอง