รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535031200269นายธนพงษ์ แม้นสมุทรใจ
2535031200095นายนะโม ยอดโต
3515031200287นายณัฐวัฒน์ ประเสริฐศิรกุล