รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502060053นางสาวเกศิณีย์ เดชศักดาพร
250502110146นางสาวจุรีพร เทียนแก้ว
350502110179นางสาวชรินทร์รัตน์ ผาสุก
450502110401นายนคร ศรีวรุทัย
550502110674นายวิชัย เพชรกลัด
650502110542นางสาวพรพรรณ หมื่นเจริญ
750502110104นางสาวจิราภรณ์ ยืนสุข
850502110757นายสักกพล นรินทรภักดี
950502110765นายสาวิตร รุ่งเรือง
1050502110153นายเจริญกิจ แซ่เฮ้ง
1150502110369นายธวัชศักดิ์ ทองชู
1250502110419นางสาวนงลักษณ์ สิงหพันธุ์
1350502110617นางสาวรานี ยารัตนนูร์
1450502110997นางสาวเอกอนงค์ ผดุงวิทยากร
1550502110831นางสาวสุรีรัตน์ ดาวเรรัมย์
1650502110377นายธัญกุล สุขรมย์
1750502110112นางสาวจิราวรรณ สุวรรณรังสิกุล
1850502110344นางสาวธนีนาถ กุลวงษ์
1950502110468นางสาวนิตยา เมฆโหรา