รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515021100018นายเจริญทอง รวดเร็ว
249502060111นายปิยะวัฒน์ เสียงอ่ำ
3515021100075นางสาวเจนจิรา กะมะเรศ
4515021100109นางสาวจิราพร อร่ามเมฆ
5515021100158นายพลากร สดใส
6515021100174นางสาวอารยา ชินวัฒน์
7515021100265นายสุชาติ วงษ์งอ
8515021100281นางสาวสุกานดา ศรีละม้าย
9515021100299นางสาวปุญยาพร มาระญาติ
10515021100331นายอดิศักดิ์ รินธนาเลิศ
11515021100455นายไชยา สัมฤทธิ์
12515021100471นายวัชระ กอนไข่
13515021100745นางสาวกรรณิการ์ นอพิมาย
14515021100752นายอัครินทร์ วงษา
15525021100744นายอนุศาสน์ สุริยะพรหม
16525021100074นางสาวเพ็ญประภา คูคีรีเขต
17515021100224นายนครชัย โพธิยะ
18525021101148นายอภิชัย จำปากุล
19515021100679นายฉัตรชัย อินนา
20515021100844นางสาวสาวิณี พงษ์อุดมปัญญา
21525021101106นายสุวิชาญ บรรทม
22525021100371นางสาวอรณัฐ ทรัพย์สุดสกุล
23525021100405นางสาวรงรอง สอนทวี
24525021100223นางสาวสุภานัน บ๊วยเจริญ
25525021100389นางสาวสุพรรษา เลิศพิบูลย์วงศ์
26525021100215นางสาวพรทิพย์ แก้วทอง
27525021100322นางสาวบุษบง พิลาแดง
28515021100141นายเรืองชัย หุ่นโตภาพ
29525021100363นางสาวสุพัตรา ยาใบอ่อน
3050502110310นายธนวัฒน์ นิรามิษ
3150502110195นายชัชวาลย์ สมภักดี
32515021100877นายอรรถพล ทิพย์แสง
33515021100588นายวิศวะ คณาฤทธิ์
34525021100850นางสาวอัจฉรา เอื้อจิรกาล
35525021101080นางสาวสาราณี กุศลศักดิ์ทวี
36525021100868นางสาวบุณยนุช ต่อเทียนชัย
37525021100421นายนิตินัย เข็มขาว
38525021100355นางสาวปริยา พูลสนอง
39525021100561นางสาวกัญญารัตน์ สิทธิจิรพัฒน์
40525021100702นางสาวโมนัย ใจแสวงทรัพย์
41525021100264นางสาวลีลา เกตุรัตน์
42515021100240นายประกายพฤทธิ์ จันลอย
43525021101270นายเจนวิทย์ นิลโคตร
44525021101098นางสาวนันทิกา พลสุวรรณ
45525021100124นางสาวปาริชาติ จินดา
46525021100538นางสาวปิยะธิดา ลายศรีเงิน
47525021100298นายอนุสรณ์ ทรัพย์เอกชัย
48525021100769นางสาวณัฐศจี ภวาภิรมย์
49525021100884นายศักรินทร์ แจ้งเจริญ
50525021101056นายณัฐวัฒน์ สุวรรณอาสน์
51525021101072นายนฤดล เตมียชาติ
52525021100876นายชวัลรัฐ มูลมิรัตน์