รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525021101197นายพิษณุ น้อยกุล
2545021100387นายเพชร ปั้นวงษ์รอด
3545021100296นางสาววราวรรณ มูลมิรัตน์
4545021100098นางสาวณัชชา ตันธนะชัย
5555021100139นางสาวรุ่งฤทัย จู่มา
6555021100592นางสาวสาวิตรี ชินหัวดง
7555021100113นางสาวรุ่งทิวา จันทร์ขาว
8555021100733นางสาวปนัสญา เกตุแก้ว
9555021100840นางสาวอทิตยา คล้ายมาลา
10515021100232นายเฉลิมพงศ์ พุ่มจันทร์
11545021100551นายอาทิตย์ วงษ์ไทย
12545021100718นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์ศรี
13545021100700นางสาวสุภาพร เฟื่องภิบาล