รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545021100767นายอลงกรณ์ วิไลพันธ์
2535021100677นายวีระศักดิ์ เกตุหิรัญ
3555021100758นายพีรติ คงทรัพย์
4555021100865นายอานนท์ จันตา
5555021100535นายภานุพงศ์ ศรีนวล
6545021100049นายณัฐกิตติ์ รักซ้อน
7545021100197นายธนากร ภูมิดิษฐ์
8545021100239นายนิธิ มหาพรหม
9545021100379นางสาวพนัชกร ชื่นเจริญ
10555021100626นายอนันต์ สารทรัพย์
11565021100047นางสาวจันทิมา หนูสว่าง
12545021100031ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา นาคอ่อน
13565021100187นายทศพล พรมสูตร
14565021100831นายหิรัญ สุขถาวรกิจกุล
15565021100872นายอิสระ ดิถีเพ็ง
16565021100708นายศรัณญ์ บุญธรรม
17565021100211นางสาวฐิติพร ฟูเกษม
18565021100856นางสาวอรพิชญ์ แท่นสงฆ์