รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575021100350นายสิทธิเกียรติ ตระการจันทร์
2565021100245นางสาวทักษญภรณ์ คงได้
3578021110015นางสาวมณฑนะ สมเกิด
4575021100343นางสาวเบญจพร แซ่ห่าน
5575021100509นางสาวสุรางคนา เทียนเทศ
6575021100442นางสาวพัชราภา เตียวระสิงห์
7575021100160นางสาวสุจิตภรณ์ ศรีระวีนนท์
8545021100254นายพิสิฐ พันพิพัฒน์
9545021100593นายวศิน อุดมโชค
10545021100205นายธิติพัทธ์ สัจจพรนุรักษ์
11575021100061นางสาวหทัยภัทร ทับสุข
12575021100087นายจิราวัฒน์ ชวนะปราณี
13565021100484นายธีรวุฒิ รอดสดใส
14565021100237นายณัฐพล นวลฤทัย
15565021100229นางสาวณชพิมพ์ ทองผา
16565021100195นายกฤตภาส จูบุญส่ง
17565021100781นายสัตวุธ เสือโรจน์
18565021100690นายวุฒิชัย มีเจริญ
19565021100377นายภูดิศ อังศุชาวาล
20565021100880นายอุเทน สารพัตร์
21565021100393นายวชิรวิทย์ รักษาพล
22565021100666นางสาวสุพัตรา แสงแก้ว
23565021100518นางสาวพัชรี บุญเพ็ง
24565021100039นายจักรกฤษณ์ นาจพินิจ
25565021100161นางสาวจิราภรณ์ ปราเนตร