รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585021100383นางสาวจิณห์นิภา ศิวทัศน์
2585021100458นางสาวสุภาวดี จันทร์แก่น
3585021100417นางสาวเมธินี มากทอง
4585021100268นางสาวพัทธนันท์ แก้วสังข์
5585021100409นางสาวมณิษสรา มัณยานนท์
6585021100276นายภานุชิต ตะนุเรือง
7565021100344นายพรเทพ ปุราเต
8565021100823นางสาวเสาวลักษณ์ เทียนศรี
9545021100791นายอานนท์ ป้องกัน
10585021100342นายสุรชัย ศิริเมฆ
11585021100326นายสถาพร ทองพวง
12585021100300นางสาวศรุตา เค้าแคน