รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060800056นางสาวณัฐรินทร์ ใจกิจสุวรรณ
2515060800510นางสาวสุวิมล นามสง่า
3515060800650นางสาวดารุณี เสมสมบูรณ์
4515060800114นางสาวลิต้า ยาโด
5515060800197นางสาวแพร โชคจรัสกิจ
6515060800171นางสาวนันทภรณ์ ครองญาติ
7515060800502นางสาวสุพัตรา อุตะมะ
8515060800031นายบุญชรัส จิตร์ศรีโรจน์
9515060800569นายปาลีรัฐ ศรีพัฒนานนท์
10515060800213นางสาวนิตยา ใจรื่น
11515060800536นางสาวพันธกานต์ ลีสง่า
12515060800015นางสาวเมทิกา ชุมวณิชย์
13515060800106นางสาวเบญจพร ประทุมวงศ์
14515060800080นางสาวนิตยา พรหมศิริ
15515060800486นางสาวสิริวรรณ นนท์ศิริ
16515060800254นางสาวพลอยรวี ชื่นบุบผา
17515060800122นางสาวปาจรีย์ จีนสมุทร
18536060800045นางสาวธนิตา ชุพรัตน์
19536060800060นางสาวบุบผา พรประเสริฐ
20536060800086นางสาวปรารถนา นาลักษณ์
21536060800177นางสาวอรอุมา นนทา
22536060800185นางสาวอารีย์ภรณ์ ศรีนคร
23515060800049นางสาวจิราพร บุญคมรัตน์
24515060800130นางสาวอริศรา ศรีสด
25515060800064นางสาวนฤมล วงศ์ภักดี
26515060800643นางสาวสุปราณี สมอบ้าน
27536060800094นางสาวพัชรภรณ์ ถวาย
28536060800136นางสาวศิรินันท์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์
29536060800144นางสาวสาวิตรี นพรัตน์