รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060800169นางสาวอมรรัตน์ สุทธิพงศ์
2515060800577นางสาวอภิชญา เหมาะประสิทธิ์
3525060800105นางสาวชนิดา วิลัยบูลย์
4515060800072นางสาวพรนิภา ซิงรัมย์
5525060800261นายเทพไท เอกภัทรกุลชัย
6525060800295นางสาวนริศา ผาวันดี
7525060800535นางสาวแคทลียา ล้อวิไล
8525060800634นางสาวรัชฎานันท์ กวีกิจปฏิญญา
9525060800808นายสรทัช สิทธิโพธิวรคุณ
10525060800311นางสาวกมลพร ชันแสง
11525060800659นางสาวปาวดี ปุยแก้ว
12525060800626นางสาวอนุสรา โมกศิริ
13525060800592นายรัฐภัทร์ กิติพัฒน์วิกุล
14525060800154นางสาวธนภร องค์อภิรัฐ
15525060800790นางสาวภัสราภรณ์ ชาวนา
16525060800824นางสาวปิยธิดา ฉัตรบูรณรักษ์
17525060800113นางสาววรรษมน จิรายุกำจร
18525060800238นางสาวณัฐธินี พีรกิตติกุล
19525060800253นางสาวอลิษา เกิดสินธุ์
20525060800212นางสาวปิยะทิพย์ สนตุ่น
21525060800766นางสาวณัฐนันท์ ์สังข์น้อย
22525060800063นางสาวสุพัตรา นิยมสัตย์
23546060800093นางสาวเบญจมาศ ปาลานุสรณ์
24546060800150นางสาวสารภี พลเยี่ยมแสน
25546060800176นางสาวสุภาวดี หัตถประดิษฐ์
26525060800600นางสาวอภิชยา สงเคราะห์
27525060800642นางสาวสิริรัตน์ กุดนอก
28546060800028นางสาวน้ำเพชร พงษ์เขียว
29546060800010นายนัทที นุชโสภา
30546060800135นางสาวศรีสุดา อินทองคำ
31546060800127นางสาววัชรียา คงสังข์
32546060800184นางสาวอจิมาน โดยสมาน
33546060800119นางสาวลัดดาวัลย์ สุขธระ
34546060800168นางสาวสุนิษา บุญราศรี
35546060800051นางสาวชนกนันท์ ขันเพ็ชร
36546060800044นางสาวสุรานี โยยรัมย์
37525060800774นางสาวสปันงา จำปาป่า