รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060800139นางสาวจิดาภา จักรพันธ์
2525060800220นางสาวแพรวทิวา นิยมรัตน์
3535060800021นายธงชัย สักมาศ
4535060800534นางสาวศิริพร ส่านสม
5535060800567นางสาวอริสา เข็มทอง
6535060800252นายชนะชัย บุตรอุบล
7535060800294นางสาวพรริญา ทรัพย์ถนอม
8535060800757นางสาวสโรชา บุญยังมี
9535060800518นายวิทวัส จดแตง
10535060800617นางสาวโสภิต วงค์กระโซ่
11535060800609นางสาวสุธีธิดา สุ่มดี
12535060800633นางสาวอาภาภรณ์ จันดาดี
13535060800302นางสาวญาณิศรา อุณหทวีทรัพย์
14535060800120นางสาวปภาพรรณ เพชรทัต
15535060800179นางสาวขวัญสิริน ตรีรยาภิวัฒน์
16535060800260นายชิณวุฒิ ประเสริฐ
17535060800732นางสาวอัจรินทร์ ชื่นกำเหนิด
18535060800591นางสาววรางคณา ลิ้มเกิดโชคทวี