รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535060800153นายภัทธากรณ์ จ้อยจินดา
2535060800674นางสาววรรณวิศา เอี่ยมศรี
3545060800186นางสาวชุติมา ชิดไธสง
4545060800228นางสาวพนิดา ถิ่นวงษ์เย็น
5545060800699นายอนุชิต ฟักเครืองาม
6535060800278นางสาวฐิติพร พงศ์เลิศฤทธิ์
7535060800146นางสาวพัทธ์ธีร์รา คูศรีวงษ์
8545060800657นางสาวสุรนุช พลายคุม
9545060800012นางสาวกัญจนรัตน์ ศรีคันธมาส
10545060800038นายเกริกฤทธิ์ ยอดมณี
11545060800046นางสาวเกวาลิน อุยพัตย์
12545060800053นางสาวจุฬาลักษณ์ หงษ์ศรี
13545060800137นายพงศกร ฮั่นวิวัฒน์
14545060800541นางสาวมณฑิรา ใจปลื้ม
15545060800301นายธนพัฒน์ ศรคุณ
16545060800251นางสาวเพ็ญพร เมล์พ่วง
17545060800566นางสาวกชพร น้อยโนนทอง
18545060800293นางสาวเกตุม์ทิพย์บุญ เขียนเขว้า
19545060800376นางสาววิรัญดา โพธิ์คำนึง
20545060800129นางสาวปรารถนา แดงประเสริฐ
21545060800517นางสาวพิสุตา กลึงวิรัชต์
22545060800814นางสาวจิราพร ชิวปรีชา
23545060800798นางสาวรุ่งฤดี ใจดี
24545060800772นางสาวปาจรีย์ กาฬกาญจน์
25545060800806นางสาวฐิติวรดา ชมภูพาน
26545060800350นายพุฒิกร อวิรุทธไพบูลย์
27545060800731นางสาววาลิน อำพันธ์
28545060800533นายภูสิทธิ โกกิฬะ
29545060800202นางสาวธาดารัตน์ วรรณมาศ
30545060800848นายเสกสิทธิ์ หนูอินทร์
31545060800855นางสาวอริสรา ดวงจิตต์
32545060800236นางสาวชุติญา พูนจิระเดชมา
33545060800095นางสาวณัฐกานต์ พิบูลแถว
34545060800673นางสาวเพียงกาญจน์ ศรีวรรณา
35545060800863นางสาวฟาติน พิทยไพศาล
36545060800152นางสาวพัชรี แซ่หลอ
37545060800830นายสุวัฒน์ชัย สุบิน