รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555060800185นางสาวปวีณา อ่อนสุรทุม
2565060800846นางสาวกนกกร สุมทุมพฤกษ์
3565060800853นางสาวดามาพิน หวังอาษา
4565060800879นางสาวกาญจนา กลัดเจริญ
5565060800945นางสาวจิญญานิษฐ์ เตชาเลิศนุรักษ์
6565060800978นายเฉลิมศักดิ์ ตรีปัญญา
7565060800994นางสาวณัฐกานต์ เผือกทอง
8565060801000นางสาวนพรัตน์ ชำนาญพั่ว
9565060801034นางสาวรุ่งธนาพร ศรีสุวรรณ
10565060801059นายจักรกฤษณ์ เพชรโรจน์
11565060801075นายสิปปกร บุญเจริญศิลป์ชัย
12565060801125นางสาวจิดาภา พานทวีป
13565060801133นางสาวเทพรัตน์ ธรรมรัตน์
14565060801216นางสาววนิดา ธาราโพธิ์
15565060801232นางสาวอุ่นเรือน ภู่สวัสดิ์
16565060801240นางสาวรัตนา ขอบโคกกรวด
17565060801380นางสาวลัดดาวัลย์ บุญเลื่อน
18565060801398นางสาวนิสารักษ์ ทองบ่อ
19565060801406นายพุทธวัฒน์ คุณภัทรสกุล
20555060800235นางสาวแก้วมณี วงศ์สวัสดิ์
21565060800028นายเกรียงไกร เลิศไกร
22565060800069นางสาวปนัดดา โบขุนทด
23565060800085นางสาวเยาวภา บุญมานันต์
24565060800093นางสาวลีลาวดี คงสวัสดิ์วาจา
25565060800119นางสาวกันยากร หาญกล้า
26565060800150นางสาวจีรฉัตร เกษจำรูณ
27565060800226นางสาวเดือนนภา ขุนสูงเนิน
28565060800242นายนพรัตน์ ทองทา
29565060800267นางสาวนันทกานต์ สอนมีทอง
30565060800283นางสาวชลดา บุญรอด
31565060800515นางสาววัชราภรณ์ แดงแพร
32565060800549นางสาวศิรดา หงษ์ยนต์
33565060800564นางสาวรสริน ตำนานธารา
34565060800580นางสาวสุภิญญา วันทอง
35565060800606นางสาวนิภาภรณ์ พันนุมา
36565060800630นางสาวแพรพลอย มะนะเสน
37565060800648นางสาวรัมภาภัค กิ่งทอง
38565060800697นางสาวสายชล จอมชัย
39565060800705นางสาวสาวิตรี บุญฤทธิ์
40565060800713นางสาวสุนันทา ทองติ่ง
41565060800721นางสาวอภิรญา มูลนานเที่ยง
42565060800747นางสาวอัญพิกา สุขกันยา
43565060800762นางสาวทัชชานันท์ ผุดผ่อง
44565060800812นายปพนพัชร์ เลิศรัตติพงศ์