รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575060800233นางสาวหัสพร สร้อยดอกสน
2575060800613นางสาวมณฑาทิพย์ ปราณีตพลกรัง
3575060800159นางสาวฉัตรทริกา พันธุ์โยธา
4575060800191นางสาวทัศณีย์ อามิตร
5575060800522นางสาวปิยวดี ทองเกียว
6575060800068นางสาวธิดารัตน์ ออสพรพันธ์
7575060800118นายเจษฎากร ชินวงษ์
8575060800589นางสาวอรพิณ ยังอยู่
9575060800076นางสาวนลิน กลับมิตร
10565060800234นางสาวธัญรดา ปริปัญญาพร
11575060800225นางสาวพรกมล สังข์เพ็ง
12575060800654นางสาวสมนันท์ ทารักษ์
13575060800019นางสาวพรสวรรค์ สารุ
14565060800903นายจตุพร เหลืองอาสากิจ
15575060800563นางสาวศิริยา บัวขจร
16575060800647นางสาววรรณภา สะและน้อย
17565060801091นางสาวพิชญ์สินี จิรกุลวัฒนกิจ
18565060800929นายธรณิศวร์ พงษ์สอน
19575060800514นางสาวปิยภรณ์ พรึกถก
20565060800796นางสาวณัทภัทรศรณ์ ชื่นเก