รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515021400392นายพัทธมน ทองคำ
2515021400178นางสาวสุกัญญา โตศรีพลับ
3515021400301นางสาวจีรนันท์ สง่างาม
4515021400103นางสาวจุฑามาศ ศิริรัตน์
5515021400327นางสาวสุรีรัตน์ เยื่อใย
6515021400285นางสาวสุธาทิพย์ การสวย
7515021400251นางสาวศศิธร เรืองเวหา
8515021400046นางสาวสิริพร อัศวลักษณ์อำไพ
9515021400384นางสาวเฉลิมสินี กมุททรง
10515021400079นางสาวบัญชรี น้อยดี