รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525021400318นางสาวทิพวรรณ รสโฉม
2525021400151นางสาวอัจจิมา แก้วเจ๊ก
3525021400441นางสาวณัฐตญา ทรัพย์สมบัติ
4525021400169นางสาววัลลภา ชนะชัย
5525021400375นางสาวปวีรา เจริญผล
6525021400334นางสาวณัฐสุดา ประเสริฐโสภณ
7525021400243นางสาวณัฐวลัญช์ ไพสวรรค์
8525021400227นางสาวอรปวีณ์ ไชยจิตร์
9525021400250นางสาวนุสรา ภักดี
10525021400086นางสาวชุติมา อนุตรวิโรจน์กุล
11525021400458นางสาวทิพย์ปรีญา นาคอ่อน
12525021400417นางสาวอรอนงค์ ซาตะกุล
13525021400391นางสาวสุภาพร วิระบรรณ์
14525021400284นางสาวจิราภา ประยูรเจริญ
15525021400367นางสาวยุวดี น้ำใจเพ็ชร์
16525021400300นางสาววิไลลักษณ์ ทองโคตร
17525021400029นางสาวศิรินาถ สุเทพากุล