รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545021400019นางสาวกนกวรรณ แจ้งจันทร์
2545021400027นางสาวกรรฑิมา ศรีรักษา
3545021400050นางสาวชญานิษฐ์ ทรงเจริญ
4545021400258นางสาวคุณาภรณ์ เนตรพันทัง
5545021400449นางสาวนิศารัตน์ หมวดพราย
6545021400472นางสาวพิชามญชุ์ กันภัย
7545021400480นางสาววันทนา ลีปอพาน
8545021400233นางสาวกมลชนก เสียงเย็น
9545021400357นายศุภฤกษ์ ปรอดครบุรี
10545021400498นางสาวศินันญา แสงสว่าง
11545021400506นางสาวธานี วารีเจริญ
12545021400522นางสาวสุภาภร ลี้ทรงศักดิ์
13545021400316นางสาวนิศารัตน์ กิจหว่าง
14545021400464นางสาวปุญชรัสมิ์ ชูทองคำ
15545021400381นายอนันต์ พรพุทธากุล
16545021400282นางสาวชมพุฒ นครราช
17545021400340นางสาววรินรำไพ สุขศรี
18545021400159นางสาวสายจิตร์ คงพิทยาชัย
19545021400167นางสาวสุขภัสสร ทองคำ
20545021400191นางสาวอภิชญา คล้ายวิชิต
21545021400431นางสาวนฤมล อุบล
22545021400373นางสาวหทัยชนก เกิดเพิ่ม