รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555021400505นางสาวปณิตตา ตีกา
2555021400208นายอลงกต สุขเจริญ
3565021400629นางสาวมาริสา ชิณวงษ์
4565021400165นางสาวนัสรียา มะหะหมัด
5565021400264นางสาวสุภัทรา ศิริโวหาร
6565021400330นางสาวนัฐวรางค์ ศรีพุ่มบาง
7565021400637นางสาววาสนา สิงห์แก้ว
8565021400231นางสาววิลาวัลย์ ปัญญาวรกิจสกุล
9565021400033นางสาวกิตติยา ยมสมิต
10565021400280นางสาวอติพร เพ็ญสุข
11565021400181นางสาวพิชชานันท์ จิตเกษมสุขสันต์
12565021400314นางสาวกมลพร โพธิ์ทอง
13565021400710นางสาวบุศรา สระสาลี
14565021400207นางสาวภาสุรี ทัดจำปา
15565021400645นางสาวสายรุ้ง เกือบรัมย์
16565021400413นางสาวจีรนันท์ เนียลเซ็น
17565021400157นางสาวนัฐกานต์ แก้วด้วง
18565021400702นางสาวอัญชริกา จันทร์อ่อน
19565021400553นางสาวสุภากรณ์ ชัยภาพ
20565021400595นางสาวตรีรัตน์ อั้งดา
21565021400405นางสาวจิตติมา อยู่เจริญ
22565021400298นางสาวอภิษฎา พรมโพธิ์
23565021400199นางสาวพิมพ์นิภา สายคำวงศ์
24565021400652นายสุกฤษฏ์ ทองเริ่ม
25565021400108นายทรานนท์ สุขสอาด
26565021400694นางสาวไอลดา วรรณกิจสังคม