รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีโลหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150503180254นายสุชาติ มากต่าย
250503180189นายฤกษ์ชัย มันแก้ว
350503180213นายศักดิ์สิทธิ์ อบเชย
450503180080นายนราธิป ระวังสุข
550503180130นายบิลใหม่ เอราวรรณ