รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีโลหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150503180239นายสมบูรณ์ โอฬารกนก
250503180056นายณรงค์ชัย ทรงกระฐิน
350503180171นายรุ้งคุณ ศรีปราโมช
450503180221นายศิวดล ชัยฤกษ์
550503180098นายนรินทร น้อยศรี
650503180072นายตติยะ สุปัญญา
750503180163นายภานุวัฒน์ ทับทิมทอง
850503180015นายกิตติพงษ์ พิมพ์วงศ์
950503180064นายดนัย ตั้งจิตต์ธรรม
10515031800185นายศุภราช หนกง
11515031800243นายสุวิชา กฤษฎาวงศ์
1250503180262นายเสฏฐวุฒิ บุญประเสริฐ