รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีโลหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150503180262นายเสฏฐวุฒิ บุญประเสริฐ
2515031800060นายวสันต์ นิลพลอย
3515031800136นายศราวุฒิ ใจสูง
4515031800151นายจุลศักดิ์ ภูครองทุ่ง
5515031800227นายศุภโชค งามภัทรไพศาล
6515031800250นายกีรติ พันธุมจินดา