รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีโลหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525031800200นายเฉลิมพร คำสอน
2525031800184นายสุปรีดา มุขจั่น
3525031800283นายบัณฑิต วรรณดี
4525031800259นางสาวสาริศา ทองประสงค์
5535031800126นายธนาวุธ ลิมปวัฒนกุล
6535031800142นายบัณฑิต รักเพลงดี
7535031800076นายกฤษฎา อับดุลลา
8535031800050นายอภิสิทธิ์ โพไพศาล
9535031800068นายเอกชัย รอดเจริญ
10535031800282นายวัชรพงศ์ ทิพย์เกิด