รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา COMPUTER ENGINEERING MANAGEMENT
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1559050200141นายรฐนนท์ แซ่เตียว