รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549505030441นางสาวศันศนีย์ พันรอด
2549505030094นางสาวรัตนาภรณ์ อินต๊ะเม้า
3549505030193นางสาววรัญดา โชติพันธ์
4550505030597นายฐาณุพงศ์ รุ่งเรืองธนานันท์