รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549505030318นางสาวกฤติกา สมสุวรรณ
2549505030359นางสาวทิพย์วดี ทองผา
3549505030086นางสาวนิวพัฒน์ อุทัยแสงไพศาล
4549505030300นายชญานิน ผ่องพักตร์