รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1550505030316นายชนัฐพงษ์ พิเชษฐภากรณ์
2550505030381นางสาวจีรกนก ชูสิงห์
3550505030027นางสาวกนิษฐา ทรงรัตนขจร
4550505030514นายสมบุญ เพ็ชรชัย
5550505030613นางสาวอัญรินทร์ ชัยพรวิบูลย์
6550505030696นางสาวณัชชาพร พิบูลธรรมนนท์
7550505030563นายทนุพงศ์ ชัยนิวัฒนา