รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1550505030167นางสาวรังสิมา โอภานุรักษ์
2550505030340นางสาวอุษามาศ ตันติวงศ์วัฒน์
3550505030639นายทัศพล ศศิวชิรางกูล