รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050300183นายวัชรชัย บวรรัตนกมล
2529050300266นายกิตติศักดิ์ ปู่โอ๊ด
3529050300373นายสุรชา ลำดับศรี
4529050300399นางสาวนภัสสร จิตรพันธ์
5529050300522นางสาวเจนจิรา ปรัชญานิมิต
6529050300621นายชลธรณ์ กรแก้ว
7529050300654นายวรภัทร สัตบุตร
8529050300031นางสาวตะติยา สุขโขใจ
9529050300072นางสาวรองรัตน์ วงศ์เขื่อนแก้ว
10529050300498นางสาวธนัญญา โพธิ์แจ่ม