รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050300056นางสาวนัฎตินา นาคมนต์
2529050300407นางสาวบุษบากร สุทธิวงค์
3529050300217นางสาวทิพย์สุดา เรือนภู่