รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549050300702นางสาวณมนภัทร เชยล้อมขำ
2549050300603นางสาวนันทวัน ศิรเกียรติพล