รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1569050300817นางสาวพิมพ์ชนก บูชา
2569050301062นายสุธิพงษ์ รุ่งคีรีรัตน์
3569050301138นายสุทธิเกียรติ ดวงมูลลี
4569050300874นางสาวอธิรัฐ ศิลป์วิไลเลิศ
5569050300825นางสาวไพลิน พุ่มดนตรี
6569050301013นางสาวปาลินี ชูสงค์
7569050301237นายปฐมพงศ์ เรืองต่อศักดิ์
8569050300684นางสาวเจติยา รอดปราณี