รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1579050301277นางสาวนันธิดา ธนวุฒิกูร
2579050300717นางสาวกาญจนรัตน์ ปิ่นเพชร
3579050300337นางสาววันทนิกา หลีน้อย
4579050300816นางสาวณฐมน นิ่มนวล
5579050301186นายชยุตม์ พูลพิพัฒน์
6579050300998นางสาวชนกนันท์ เจนกุลนิษฐ์
7579050300725นางสาวเอมอร ไม้จันทร์
8579050300766นายปิยมินทร์ ทองเทียม
9579050300097นางสาวกุลยา ณ นคร
10579050300014นางสาวณัฐริกาญจน์ แป้นสกุล
11579050300972นางสาวกุลชา ชาติอาสา
12579050300220นางสาวธีรพร มนูธรรมธร
13569050300858นายฤทธิเกียรติ เอกฤทธิพล
14579050301137นายเฉิน ซี่จาง