รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1559050300164นางสาวกชกร สระบัว
2559050300636นางสาวภิญญดา ตันติมาลา
3559050300016นางสาวจินตนาพร ขันขาว