รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1559050300206นางสาวณัฏวณิชา เตชะวณิช
2559050300347นางสาวปฐมาวดี รักษ์มณี
3559050300461นางสาวสุขุมาล เปาอินทร์
4559050300529นางสาวพรพนา ตั้งชั้ว
5559050300834นายมนัส อินทศรี
6559050300610นางสาวเพ็ญพิชชา คงกำแหง