รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505030368นางสาวปรียาภรณ์ ศรีทวี
249505030517นางสาวรัตนพร มาลัย
349505030665นายสุวัฒน์ ช้างสุวรรณ
449505030160นางสาวฐิติมา รันนันท์
549505030228นางสาวทิพวรรณ สื่อสาร
649505030285นางสาวนันทกร เตชนนท์รุ่งเรือง
749505038395นายภานุวัฒน์ อ้นเนียม
849505038320นางสาวพัชรี แจ่มกระจ่าง
949505038445นายรัชกาล อ่ำหงษ์
1049505038619นางสาวสุจิตรา ไลน์วุฑฒิ์
1149505038650นางสาวอนุสรา กลั่นบัวหอม
1249505034162นางสาวชไมพร อบเชย
1349505034220นางสาวณัฏฐรัตน์ ศรีนวลจันทร์
1449505034352นางสาวนิภากร ชื่นชม
1549505034394นางสาวปราติมา ชาวสวน
1649505030392นางสาวปาริญา ทองชัย
1749505030046นายเกื้อกูล กึงฮะ
1849505030129นางสาวชลลดา ตรีศูนย์
1949505034675นางสาววัลย์ลิกา ศิลารัตน์
2049505034725นางสาวศรินยา นงนุช
2149505034808นางสาวสุดาทิพย์ โกศลเกียรติสกุล
2249505034899นางสาวเสาวลักษณ์ บุตรทองดี
2349505030210นางสาวทิพพาน สร้อยสน
2449505030509นางสาวยุพิน สายงาม
2549505030376นายปัญจพล วิสุทธิรัตน์
2649505030731นางสาวอัมพรพรรณ ทองวิเศษ
2749505030749นางสาวอารีย์ พานทวีป
2849505036217นางสาวสุภาพร กล่อมสกุล
2949505034550นางสาวรัชนีกร ชูไสว
3049505034717นายวิศวัสต์ มากวงศ์
3149505034741นายศุภณัฐ บัวผัน
3249505034824นางสาวสุภางค์พรรณ แย้มเกตุ
3349505034881นายสุอาภา หมวดแก้ว
3449505034923นางสาวอทิตยา ดวงแก้ว
3549505038189นางสาวนงลักษณ์ อาจแก้ว
3649505038635นางสาวสุนันทา จูทองคำ
3749505038734นางสาวอารีรัตน์ เก้าเอี้ยน
3849505034600นายวรพล เพ็ชร์ทวี
3949505034964นายอลงกรณ์ พุทธคุณ
4049505038510นางสาววิลาวัลย์ ตันจ้อย
4149505038585นายสำราญ สีชะนะ
4249505034386นายปกรณ์ เกียรติประภาพกุล
4349505034410นางสาวปิยะนุช วุฒิยา
4449505034428นางสาวปิยะรัตน์ เสนนอก
45094850503080นางสาวแก้วกัณหา ทิพวัฒน์
46516051400294นางสาวดวงพร ประสาร
47516051400393นางสาวอัจฉรา สุวรรณจันทร์
48516051400500นางสาวภารวี แซ่ด่าน
49516051410046นางสาวฐิติชญา บุญสอน
50516051410038นางสาวอุมาพร จันทร์ผา
51516051400575นางสาวสุภาศิริ เขื่อนเพ็ชร
52516051400807นางสาววริศรา รัตนพิทักษ์
53516051400716นางสาวเบญจวรรณ เพชรนิล
54516051400666นางสาวนันทวัน หริ่มยิ่ง
5549505034295นางสาวธัญกร ศิริมงคลรักษ์
5649505038627นางสาวสุชาดา สิงหพล
57516051400187นางสาวจิราภรณ์ มณีใหญ่
58516051400724นางสาววราภรณ์ ยังตรง