รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505030632นางสาวสุพรรณี สังข์สม
249505034253นายณัฐพล โสมนัส
349505030087นางสาวจุฑารัตน์ นิซัน
449505036027นางสาวดรัลพร พลรักษ์
5516051400609นายสันติ อาสา