รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505030145นางสาวชาลิกา เสนาคำ
250505150263นางสาวสาลินี มีชูเชาว์
350505140447นางสาวจารุวรรณ พยุงพงษ์
450505150776นายศิครินทร์ อังศุกีระติ
550505150826นายอรรคพล วิเศษวิวัฒนากุล
650505150834นางสาวนิชาภัทร จอจิต
750505150123นางสาวเบญจพร ติรชูพันธ์
850505150230นายศุภชัย ทองเกิด
950505150255นายสรายุทธ์ วิมลดารากร
1050505150321นางสาวสุภัทรา อุดมลักษณาเวทย์
1150505150461นางสาวกฤติยา สมฤาชา
1250505140017นางสาวกรกช สุนทรกิติ
1350505150347นายสุรศักดิ์ ไชยแสง
1450505150388นายอนุพงศ์ แสงดี
1550505140835นายประสิทธิ์ ทองชูแสง
1650505140371นางสาวสุภัทรา พุ่มอ่ำ
1750505150693นายภูริพัฒน์ สรงประภา
1850505150610นายปรีดา จงเอื้อกลาง
1950505150636นางสาวปัญจพร อินทร์ดี
2050505140033นางสาวเกวลี เกไธสง
2150505150701นางสาวมัธษยา ปัดดี
2250505150719นายรณชัย ภู่เผือก
2350505150107นายธัญญะ เย็นสุข
24526051410037นางสาวปรารวดีษ์ ปรีมงคล
2550505150602นายปรีชา จงเอื้อกลาง
2650505150578นายเบญโญภาศ บุญแสน
2750505150792นางสาวสุวรรณี วันทมาตย์
2851605147241นางสาวเสาวนีย์ กลมสม
2952605147082นางสาวกัลธรารัตน์ ขวัญประเสริฐ
3052605147090นางสาวพัชรี น้อยพวงษ์
3152605147280นางสาวสุภัควรรณ ศรีมหิทธิยางกูร
3252605147181นางสาวอุษณีย์ กันทะรส