รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505036191นางสาวสุชาดา แก้วแกมทอง
250505150354นางสาวเสาวภา จตุทอง
350505150818นายอรรณพ อัศวเชษฐชัย
450505150065นางสาวฐิติยา บุญประจง
550505150073นางสาวธนพร สวนอินทร์