รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515051401641นางสาวสุดารัตน์ สมประสงค์
2515051401039นางสาวดรุณี แทนคุณ
3515051401369นายกฤชพัชร์ หลาบเลิศบุญ
4515051401245นายวิรัช วิรัชวรพงศ์