รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536051400896นายเอกลักษณ์ เจนสวัสดิ์
2536051400623นางสาวเพ็ญจันทร์ ไชยนคร
3515051400924นายอานนท์ แซ่เตียว
4515051400288นางสาวสุรัตนา คงเที่ยง
5515051400304นายณัฐพงศ์ พันธ์เขียว
6525051400519นางสาววิสุมาศ ปรีชา
7525051400550นางสาวบุษกร อ่วมน้อย
8525051500599นางสาวจิดาภา ศิริจำรัส
9525051400667นางสาวปฐมาพร พลจันทร์
10525051400857นางสาวอังสิชา ดวงเด่นทรัพย์
11525051400865นายณัฐวุฒิ สุมิตไพบูลย์
12525051500540นางสาวทิพาวรรณ มีด้วง
13525051500631นางสาวทิพวรรณ พวกคง
14525051400030นางสาวดารณี ดีประเสริฐ
15525051500581นางสาวปวีณา วงศ์จินดา
16525051400634นางสาวปริชาติ ปัญญา
17525051500227นางสาววรินทร สิริคุตจตุพร
18525051400915นางสาวพัชราวรรณ วุฒิยา
19525051500284นายธีราพันธ์ ลิขสิทธิ์พงศ์
20525051500037นางสาววรพิชชา บุษเกตุ
21536051400615นายณฐกฤต ปั้นอุดม
22536051417031นางสาวศิริวรรณ เมฆหมอก
23536051417080นายภูมิวัฒน์ ตันบี้