รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525051500706นางสาวอลิศรา ศักดิ์สิทธิ์
2525051400998นายธนวิทย์ กมลศิริประเสริฐ
3536051400664นางสาวรุ่งฝัน เลิศยุทธิไกร